Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
 
I. Základné ustanovenia


1. Predávajúci - je spoločnosť AMP holding, s.r.o. so sídlom Bajkalská 715/22 821 09 Bratislava, IČO: 54418666, DIČ: 2121664721, IČ DPH: SK2121664721, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 115399/B, tel: +421 949 000 949, prevádzkujúca internetový obchod www.amperservis.sk, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Ďalej len „Predávajúci“


2. Kupujúci / odberateľ - spotrebiteľ - je osoba ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Ďalej len „Kupujúci“.


3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Ďalej len „Kupujúci“.

4. Internetový obchod / e-shop / systém – sa rozumie webová aplikácia, obchod na internete, sídliaca na webovej adrese www.amperservis.sk, používaná ako komunikačný kanál Predávajúceho pre ponúkanie jeho produktov a služieb Kupujúcemu.
 
II. Objednávka  


1. Kupujúci objednáva výrobky Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu formou online objednávky. Objednávka sa realizuje prostredníctvom výberu tovaru do nákupného košíka, vyplnenia povinných údajov zhrnutých v bode 2., výberu spôsobu platby a dopravy a odoslaním objednávky do systému.

2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH.

4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5. Po odoslaní objednávky je táto objednávka zaevidovaná v systéme Predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla Predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Od tohto termínu je objednávka pre Kupujúceho záväzná.

6. Storno objednávky má kupujúci právo zrealizovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Po splnení predchádzajúcej podmienky považuje Predávajúci objednávku za zrušenú. Pri storne objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje meno, e-mail, číslo objednávky. V prípade storna objednávky Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. Predávajúci vráti kupujúcemu už prípadne zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci  zaplatí storno poplatok vo výške nákladov na doručenie tovaru ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

7. Storno objednávky zo strany Predávajúceho má Predávajúci právo zrealizovať, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 
III. Dodacie lehoty


1. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 3 pracovných dní od dátumu úhrady objednávky, ak je tovar na sklade. Pre tovar, ktorý nie je aktuálne u Predávajúceho na sklade môže dodacia lehota dosahovať od 15 do 30 pracovných dní.

2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, v takomto prípade bude kupujúci informovaný Predávajúcim prostredníctvom emailu.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať kupujúcemu tovar, v prípade, že (i) došlo k zjavnej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, najmä vzhľadom na cenu porovnateľných produktov v čase predaja, (ii) objednaný tovar nie je dostupný alebo je vypredaný, (iii) existujú iné závažné dôvody, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci bude informovať kupujúceho o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu. Predávajúci môže zaslať kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú / novú ponuku. Zmenená / nová ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o jej prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné


1. Cena produktu je stanovená cenníkom Predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu je vždy vypísaná v detaile produktu v internetovom obchode.

2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet Predávajúceho alebo prostredníctvom online platobnej brány GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice s ktorou je Predávajúci zazmluvnený.

3. Kupujúci platí cenu za produkt + dopravné.

4. Dopravu zabezpečuje zazmluvnený prepravca UPS.
 
 
V. Preberanie tovaru


1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 
VI. Odstúpenie od zmluvy


1. Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu.

2. Kupujúci musí príslušný tovar odoslať Predávajúcemu na adresu AMP holding, s. r. o., Bajkalská 715/22 821 09 Bratislava. Tovar je nutné zaslať nepoužívaný, nepoškodený, kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.), najlepšie v pôvodnom, nepoškodenom obale.

3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar s porušenou s niektorých uvedených podmienok v bode 2., teda ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, Predávajúci nie je povinný vrátiť plnú kúpnu cenu, ktorú kupujúci za tovar uhradil.

4. Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s Predávajúcim nedohodnú inak. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu AMP holding, s. r. o., Bajkalská 715/22 821 09 Bratislava, e-mailom na adrese info@amperservis.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

5. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy s príslušným formulárom nájdete na adrese https://amperservis.sk/cms/odstupenie-od-zmluvy
 
VII. Reklamačný poriadok


1. Pokiaľ v dodaných záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u Predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu Predávajúcemu na adresu sídla firmy uvedeného v bode 1. Článku I., na vlastné náklady. Pri uplatnení reklamácie sa Kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

2. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra, pokiaľ Predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

3. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 Obč. zákonníka).

4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany Kupujúceho alebo osoby, ktorá Kupujúcemu montáž vykonávala, ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

5. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Kupujúcemu oznámiť elektronicky Predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila, prípadne fotografie alebo video dokazujúce chybu. Na základe týchto informácií sa odporučí Kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

6. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, má Kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (lehota platí pre koncových zákazníkov pre obchodné spoločnosti je stanovená v rozsahu 30 až 60 dní). Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil Kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal Kupujúci.

7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona) a doručiť ho kupujúcemu. Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, elektronická pošta alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9. Reklamačný protokol, ktorý bude v prípade reklamačného konania potrebné vyplniť, nájdete TU.


VIII. Alternatívne riešenie sporov


1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@amperservis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 

IX. Zákazková výroba / výroba na mieru

1. Predávajúci v rámci svojich služieb ponúka aj rôznu výrobu alebo úpravy na mieru. Jedná sa najmä o prestavbu klasického bicykla na elektrobicykel, výroba Li-ion batérií, alebo výroba doplnkov podla zadania používateľa, napríklad nášlapy z akrylovej dosky pre elektrickú kolobežku.

2. Zákazkovou výrobou alebo výrobou na mieru sa rozumie ak objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky, vizuál alebo iné parametre výrobku, a preto nejde o štandardizovanú výrobu a predaj.

3. Ak sa jedná o tovar na mieru, nevzniká kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

X. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") o tom, že:

1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

2. Dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolených Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácie alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

6. Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.


XI. Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať Kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude Kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ Kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje Kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.
 
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 18.05.2022.